راهبردهای نهاد در حوزه دروس معارف، تغییر موسمی متون درسی است

Home / راهبردهای نهاد در حوزه دروس معارف، تغییر موسمی متون درسی است

راهبردهای نهاد در حوزه دروس معارف، تغییر موسمی متون درسی است
معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: تغییر موسمی متون درس‌های معارف را به‌عنوان یک راهبرد در نظر گرفته‌ایم.

راهبردهای نهاد در حوزه دروس معارف، تغییر موسمی متون درسی است

معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: تغییر موسمی متون درس‌های معارف را به‌عنوان یک راهبرد در نظر گرفته‌ایم.
راهبردهای نهاد در حوزه دروس معارف، تغییر موسمی متون درسی است