راز بزرگترین بنای آجری جهان پس از نیم قرن افشا شد+ تصویر

Home / راز بزرگترین بنای آجری جهان پس از نیم قرن افشا شد+ تصویر

راز بزرگترین بنای آجری جهان پس از نیم قرن افشا شد+ تصویر
همه ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که راز سر به مهر ۵۰ ساله‌ای، وسوسه‌ای می‌شود برای گروه مرمت بزرگترین بنای آجری جهان. رازی که در شمالغرب ایران زمین نهفته است.

راز بزرگترین بنای آجری جهان پس از نیم قرن افشا شد+ تصویر

همه ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که راز سر به مهر ۵۰ ساله‌ای، وسوسه‌ای می‌شود برای گروه مرمت بزرگترین بنای آجری جهان. رازی که در شمالغرب ایران زمین نهفته است.
راز بزرگترین بنای آجری جهان پس از نیم قرن افشا شد+ تصویر