رازهای خاکستری در گالری ایده برپاست

Home / رازهای خاکستری در گالری ایده برپاست

رازهای خاکستری در گالری ایده برپاست
نمایشگاه «راز‌های خاکستری»، در گالری ایده پارسی آثار گروهی نقاشی و مجسمه‌سازی 25 هنرمند را به نمایش گذاشته است.

رازهای خاکستری در گالری ایده برپاست

نمایشگاه «راز‌های خاکستری»، در گالری ایده پارسی آثار گروهی نقاشی و مجسمه‌سازی 25 هنرمند را به نمایش گذاشته است.
رازهای خاکستری در گالری ایده برپاست