رابطه دانشگاه‌های هند و انگلیس عمیق‌تر می‌شود

Home / رابطه دانشگاه‌های هند و انگلیس عمیق‌تر می‌شود

رابطه دانشگاه‌های هند و انگلیس عمیق‌تر می‌شود
دانشگاه‌های انگلستان به دنبال تحکیم روابط خود با دانشگاه‌ها و شرکت‌های هندی هستند.

رابطه دانشگاه‌های هند و انگلیس عمیق‌تر می‌شود

دانشگاه‌های انگلستان به دنبال تحکیم روابط خود با دانشگاه‌ها و شرکت‌های هندی هستند.
رابطه دانشگاه‌های هند و انگلیس عمیق‌تر می‌شود