رئیس مجمع اولین فقیه تاریخ تشیع نباشد که سنداستعماری امضاء می‌کند

Home / رئیس مجمع اولین فقیه تاریخ تشیع نباشد که سنداستعماری امضاء می‌کند

رئیس مجمع اولین فقیه تاریخ تشیع نباشد که سنداستعماری امضاء می‌کند
در بیانیه سوم تحصن‌کنندگان در مسجد لولاگر خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اولین فقیه تاریخ تشیع نباشید که سند استعماری امضاء می‌کند.

رئیس مجمع اولین فقیه تاریخ تشیع نباشد که سنداستعماری امضاء می‌کند

در بیانیه سوم تحصن‌کنندگان در مسجد لولاگر خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اولین فقیه تاریخ تشیع نباشید که سند استعماری امضاء می‌کند.
رئیس مجمع اولین فقیه تاریخ تشیع نباشد که سنداستعماری امضاء می‌کند