رئیس مجلس ترکیه کاندیدای شهرداری استانبول شد

Home / رئیس مجلس ترکیه کاندیدای شهرداری استانبول شد

رئیس مجلس ترکیه کاندیدای شهرداری استانبول شد
حزب عدالت و توسعه، رئیس مجلس ترکیه را به‌عنوان کاندیدای این حزب برای تصدی منصب شهرداری استانبول معرفی کرد.

رئیس مجلس ترکیه کاندیدای شهرداری استانبول شد

حزب عدالت و توسعه، رئیس مجلس ترکیه را به‌عنوان کاندیدای این حزب برای تصدی منصب شهرداری استانبول معرفی کرد.
رئیس مجلس ترکیه کاندیدای شهرداری استانبول شد