رئیس سازمان سما: بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود

Home / رئیس سازمان سما: بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود

رئیس سازمان سما: بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود
معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما تأکید کرد: مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای دست‎یابی به قلل پیشرفت باید توجه کنند که بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود.

رئیس سازمان سما: بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما تأکید کرد: مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای دست‎یابی به قلل پیشرفت باید توجه کنند که بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود.
رئیس سازمان سما: بدون پژوهش تصمیمی گرفته نشود