رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 1 سیما

Home / رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 1 سیما

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 1 سیما
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با بخش گفتگوی ویژه خبر 21 شبکه یک سیما در مورد حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 1 سیما

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با بخش گفتگوی ویژه خبر 21 شبکه یک سیما در مورد حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 1 سیما