رئیس جمهور ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

Home / رئیس جمهور ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس جمهور ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت
رئیس جمهور ارتحال عالم مجاهد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

رئیس جمهور ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس جمهور ارتحال عالم مجاهد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
رئیس جمهور ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت