رئیس‌‌جمهور مصر روز ملی ژاپن را تبریک گفت

Home / رئیس‌‌جمهور مصر روز ملی ژاپن را تبریک گفت

رئیس‌‌جمهور مصر روز ملی ژاپن را تبریک گفت
رئیس‌‌جمهور مصر در پیامی روز ملی ژاپن را به امپراتور این کشور تبریک گفت.

رئیس‌‌جمهور مصر روز ملی ژاپن را تبریک گفت

رئیس‌‌جمهور مصر در پیامی روز ملی ژاپن را به امپراتور این کشور تبریک گفت.
رئیس‌‌جمهور مصر روز ملی ژاپن را تبریک گفت