دیدار پادشاه عربستان و پمپئو در ریاض

Home / دیدار پادشاه عربستان و پمپئو در ریاض

دیدار پادشاه عربستان و پمپئو در ریاض
پادشاه عربستان و وزیر امور خارجه آمریکا درباره موضوع ناپدید شدن فعال مخالف سعودی گفتگو کردند.

دیدار پادشاه عربستان و پمپئو در ریاض

پادشاه عربستان و وزیر امور خارجه آمریکا درباره موضوع ناپدید شدن فعال مخالف سعودی گفتگو کردند.
دیدار پادشاه عربستان و پمپئو در ریاض