دیدار دکتر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق

Home / دیدار دکتر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق

دیدار دکتر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق
دکتر علی اکبر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق بعد از ظهر امروز دیدار کرد.

دیدار دکتر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق

دکتر علی اکبر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق بعد از ظهر امروز دیدار کرد.
دیدار دکتر ولایتی با معاون وزیر علوم سوریه و رییس دانشگاه دمشق