دکتر ولایتی بهترین گزینه برای دانشگاه آزاد اسلامی بود

Home / دکتر ولایتی بهترین گزینه برای دانشگاه آزاد اسلامی بود

دکتر ولایتی بهترین گزینه برای دانشگاه آزاد اسلامی بود
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اهتمام ویژه به گفتمان انقلاب اسلامی در مدت حضور دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد.

دکتر ولایتی بهترین گزینه برای دانشگاه آزاد اسلامی بود

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اهتمام ویژه به گفتمان انقلاب اسلامی در مدت حضور دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد.
دکتر ولایتی بهترین گزینه برای دانشگاه آزاد اسلامی بود