دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد/نقش دلالان در التهابات

Home / دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد/نقش دلالان در التهابات

دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد/نقش دلالان در التهابات
کارشناس بازار مسکن معتقد است که دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد بلکه ایجاد التهاب وافزایش قیمت موجب کاهش روند معاملات و در نهایت رکود بازار می‌شود.

دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد/نقش دلالان در التهابات

کارشناس بازار مسکن معتقد است که دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد بلکه ایجاد التهاب وافزایش قیمت موجب کاهش روند معاملات و در نهایت رکود بازار می‌شود.
دوپینگ خریداران بازار مسکن را رونق نمی‌دهد/نقش دلالان در التهابات