دونده‌های برتر دو صحرانوردی قهرمانی کشور مشخص شدند

Home / دونده‌های برتر دو صحرانوردی قهرمانی کشور مشخص شدند

دونده‌های برتر دو صحرانوردی قهرمانی کشور مشخص شدند
تیم‌های آذربایجان شرقی و سمنان به عنوان‌های نخست مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور دست یافتند.

دونده‌های برتر دو صحرانوردی قهرمانی کشور مشخص شدند

تیم‌های آذربایجان شرقی و سمنان به عنوان‌های نخست مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور دست یافتند.
دونده‌های برتر دو صحرانوردی قهرمانی کشور مشخص شدند