دولت هزینه‌های مازاد نهاد ریاست جمهوری را حذف کند

Home / دولت هزینه‌های مازاد نهاد ریاست جمهوری را حذف کند

دولت هزینه‌های مازاد نهاد ریاست جمهوری را حذف کند
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای کمک به بودجه کشور هزینه‌های مازاد در نهاد ریاست‌ جمهوری را کم کند.

دولت هزینه‌های مازاد نهاد ریاست جمهوری را حذف کند

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای کمک به بودجه کشور هزینه‌های مازاد در نهاد ریاست‌ جمهوری را کم کند.
دولت هزینه‌های مازاد نهاد ریاست جمهوری را حذف کند