دولت سوریه بر حمایت از شهروندان و اسکان در مناطق امن تأکید کرد

Home / دولت سوریه بر حمایت از شهروندان و اسکان در مناطق امن تأکید کرد

دولت سوریه بر حمایت از شهروندان و اسکان در مناطق امن تأکید کرد
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تأکید کرد که دمشق در تلاش برای حمایت کامل از شهروندانی است که از طریق گذرگاه‌های امن به مناطق خود بازگشته‌اند.

دولت سوریه بر حمایت از شهروندان و اسکان در مناطق امن تأکید کرد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تأکید کرد که دمشق در تلاش برای حمایت کامل از شهروندانی است که از طریق گذرگاه‌های امن به مناطق خود بازگشته‌اند.
دولت سوریه بر حمایت از شهروندان و اسکان در مناطق امن تأکید کرد