دولت سهم خود را در یارانه بلیت مترو و اتوبوس نمی‌دهد

Home / دولت سهم خود را در یارانه بلیت مترو و اتوبوس نمی‌دهد

دولت سهم خود را در یارانه بلیت مترو و اتوبوس نمی‌دهد
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: سهم دولت از یارانه بلیت مترو و اتوبوس که یک‌سوم است پرداخت نمی‌شود که همین موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

دولت سهم خود را در یارانه بلیت مترو و اتوبوس نمی‌دهد

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: سهم دولت از یارانه بلیت مترو و اتوبوس که یک‌سوم است پرداخت نمی‌شود که همین موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
دولت سهم خود را در یارانه بلیت مترو و اتوبوس نمی‌دهد