دولت به دنبال حمایت از تولید و کمک همه‌جانبه به مردم است

Home / دولت به دنبال حمایت از تولید و کمک همه‌جانبه به مردم است

دولت به دنبال حمایت از تولید و کمک همه‌جانبه به مردم است
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت گفت: دولت به دنبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کمک همه‌جانبه به مردم است.

دولت به دنبال حمایت از تولید و کمک همه‌جانبه به مردم است

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت گفت: دولت به دنبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کمک همه‌جانبه به مردم است.
دولت به دنبال حمایت از تولید و کمک همه‌جانبه به مردم است