دولت برای حل مشکل فساد تریبون را رها کند

Home / دولت برای حل مشکل فساد تریبون را رها کند

دولت برای حل مشکل فساد تریبون را رها کند
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد یک عزم جدی می‌طلبد و با شعار دادن پشت تریبون، مشکل فساد حل نمی‌شود.

دولت برای حل مشکل فساد تریبون را رها کند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد یک عزم جدی می‌طلبد و با شعار دادن پشت تریبون، مشکل فساد حل نمی‌شود.
دولت برای حل مشکل فساد تریبون را رها کند