دولت باید ۲ هزار واگن قطار شهری تا سال۱۴۰۰ به کلانشهرها تحویل دهد

Home / دولت باید ۲ هزار واگن قطار شهری تا سال۱۴۰۰ به کلانشهرها تحویل دهد

دولت باید ۲ هزار واگن قطار شهری تا سال۱۴۰۰ به کلانشهرها تحویل دهد
معاون امور عمرانی وزیر کشور گفت: دولت در راستای طرح حمل و نقل باید دو هزار واگن قطار به مترو کلانشهرها تحویل دهد.

دولت باید ۲ هزار واگن قطار شهری تا سال۱۴۰۰ به کلانشهرها تحویل دهد

معاون امور عمرانی وزیر کشور گفت: دولت در راستای طرح حمل و نقل باید دو هزار واگن قطار به مترو کلانشهرها تحویل دهد.
دولت باید ۲ هزار واگن قطار شهری تا سال۱۴۰۰ به کلانشهرها تحویل دهد