دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی برگزار می‌شود

Home / دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی برگزار می‌شود

دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی برگزار می‌شود
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خبر داد: دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور آغاز شد.

دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی برگزار می‌شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خبر داد: دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور آغاز شد.
دوره دانش‌افزایی اساتید با محوریت اندیشه سیاسی برگزار می‌شود