دوره تخصصی اطفال یک سال کاهش یافت

Home / دوره تخصصی اطفال یک سال کاهش یافت

دوره تخصصی اطفال یک سال کاهش یافت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: دوره تخصصی رشته اطفال از چهار سال به سه سال کاهش یافت.

دوره تخصصی اطفال یک سال کاهش یافت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: دوره تخصصی رشته اطفال از چهار سال به سه سال کاهش یافت.
دوره تخصصی اطفال یک سال کاهش یافت