دلیلی ندارد برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم

Home / دلیلی ندارد برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم

دلیلی ندارد برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره انتشار اظهار‌نظرش درباره طرح‌زیست شبانه در توئیتی نوشت: دلیلی ندارد که بنده برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم.

دلیلی ندارد برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره انتشار اظهار‌نظرش درباره طرح‌زیست شبانه در توئیتی نوشت: دلیلی ندارد که بنده برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم.
دلیلی ندارد برای زندگی و فرزندان شهروندان تصمیم بگیرم