دفاع مقدس برگرفته از مکتبی عاشورایی بود

Home / دفاع مقدس برگرفته از مکتبی عاشورایی بود

دفاع مقدس برگرفته از مکتبی عاشورایی بود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال گفت: دفاع مقدس ملت ایران برگرفته از مکتبی عاشورایی بود.

دفاع مقدس برگرفته از مکتبی عاشورایی بود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال گفت: دفاع مقدس ملت ایران برگرفته از مکتبی عاشورایی بود.
دفاع مقدس برگرفته از مکتبی عاشورایی بود