دعوت کودکان کار و بی‌بضاعت به جشن «سیمرغ و پروانه‌ها»

Home / دعوت کودکان کار و بی‌بضاعت به جشن «سیمرغ و پروانه‌ها»

دعوت کودکان کار و بی‌بضاعت به جشن «سیمرغ و پروانه‌ها»
نادره ترکمانی گفت: شماری از مخاطبان کم‌بضاعت و کودکان کار و مناطق محروم تهران به تماشای فیلم‌های کودک و نوجوان در جشن «سیمرغ و پروانه‌ها» می‌نشینند.

دعوت کودکان کار و بی‌بضاعت به جشن «سیمرغ و پروانه‌ها»

نادره ترکمانی گفت: شماری از مخاطبان کم‌بضاعت و کودکان کار و مناطق محروم تهران به تماشای فیلم‌های کودک و نوجوان در جشن «سیمرغ و پروانه‌ها» می‌نشینند.
دعوت کودکان کار و بی‌بضاعت به جشن «سیمرغ و پروانه‌ها»