دشمن را نشناسیم، حرکتمان کور است

Home / دشمن را نشناسیم، حرکتمان کور است

دشمن را نشناسیم، حرکتمان کور است
می‌گفت: تا زمانی که ما دشمن رو نشناسیم، اقدام‌مان کور است و اقدام کور به نتیجه نمی‌رسه، بایستی دشمن رو خوب بشناسیم.

دشمن را نشناسیم، حرکتمان کور است

می‌گفت: تا زمانی که ما دشمن رو نشناسیم، اقدام‌مان کور است و اقدام کور به نتیجه نمی‌رسه، بایستی دشمن رو خوب بشناسیم.
دشمن را نشناسیم، حرکتمان کور است