دشمن در حوزه‌های امنیتی علیه ایران سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند

Home / دشمن در حوزه‌های امنیتی علیه ایران سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند

دشمن در حوزه‌های امنیتی علیه ایران سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند
وزیر کشور گفت: دشمنان به‌جز تحريم و فشار بر مردم به صورت مستقيم در حوزه‌های امنيتی هم علیه کشور ما سرمايه‌گذاری می‌كنند.

دشمن در حوزه‌های امنیتی علیه ایران سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند

وزیر کشور گفت: دشمنان به‌جز تحريم و فشار بر مردم به صورت مستقيم در حوزه‌های امنيتی هم علیه کشور ما سرمايه‌گذاری می‌كنند.
دشمن در حوزه‌های امنیتی علیه ایران سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند