دشمن جنگ اعتقادی را در رأس برنامه‌ها قرار داده است

Home / دشمن جنگ اعتقادی را در رأس برنامه‌ها قرار داده است

دشمن جنگ اعتقادی را در رأس برنامه‌ها قرار داده است
امام جمعه موقت تهران گفت: دشمن امروز جنگ اعتقادی را در رأی برنامه‌ها قرار داده و به جنگ مقدسات ما آمده است.

دشمن جنگ اعتقادی را در رأس برنامه‌ها قرار داده است

امام جمعه موقت تهران گفت: دشمن امروز جنگ اعتقادی را در رأی برنامه‌ها قرار داده و به جنگ مقدسات ما آمده است.
دشمن جنگ اعتقادی را در رأس برنامه‌ها قرار داده است