دشمنان اگر اشتباه کنند پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهند کرد

Home / دشمنان اگر اشتباه کنند پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهند کرد

دشمنان اگر اشتباه کنند پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهند کرد
معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: پیام رزمایش نهاجا برای دوستان خوشحال‌کننده و به دشمنان نشان داد که اگر اشتباه کنند پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.

دشمنان اگر اشتباه کنند پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهند کرد

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: پیام رزمایش نهاجا برای دوستان خوشحال‌کننده و به دشمنان نشان داد که اگر اشتباه کنند پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.
دشمنان اگر اشتباه کنند پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهند کرد