دست رد مجلس به سینه دولت درباره 2 گزینه مد نظر روحانی برای وزارت کار و اقتصاد

Home / دست رد مجلس به سینه دولت درباره 2 گزینه مد نظر روحانی برای وزارت کار و اقتصاد

دست رد مجلس به سینه دولت درباره 2 گزینه مد نظر روحانی برای وزارت کار و اقتصاد
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به جای اینکه مردم سهامدار این کشور باشند، نوبخت و جهانگیری سهامدار کشور شده‌اند؛ دو شخصی که به عنوان وزیر اقتصاد و صنعت معرفی می‌شوند قطعاً رای نخواهند آورد.

دست رد مجلس به سینه دولت درباره 2 گزینه مد نظر روحانی برای وزارت کار و اقتصاد

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به جای اینکه مردم سهامدار این کشور باشند، نوبخت و جهانگیری سهامدار کشور شده‌اند؛ دو شخصی که به عنوان وزیر اقتصاد و صنعت معرفی می‌شوند قطعاً رای نخواهند آورد.
دست رد مجلس به سینه دولت درباره 2 گزینه مد نظر روحانی برای وزارت کار و اقتصاد