دستگیری مجری پرس تی‌وی یک رسوایی بزرگ برای آمریکاست

Home / دستگیری مجری پرس تی‌وی یک رسوایی بزرگ برای آمریکاست

دستگیری مجری پرس تی‌وی یک رسوایی بزرگ برای آمریکاست
عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با محکوم کردن دستگیری خانم مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار شبکه پرس تی‌وی تاکید کرد: این اقدام رسوایی بزرگی برای آمریکاست.

دستگیری مجری پرس تی‌وی یک رسوایی بزرگ برای آمریکاست

عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با محکوم کردن دستگیری خانم مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار شبکه پرس تی‌وی تاکید کرد: این اقدام رسوایی بزرگی برای آمریکاست.
دستگیری مجری پرس تی‌وی یک رسوایی بزرگ برای آمریکاست