دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است

Home / دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است

دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است
عضوکمیسیون ناظر برنشریات دانشگاه شهید بهشتی گفت: وزارت علوم توجه چندانی به نشریات دانشجویی ندارد و برخی از قواعد جشنواره تیتر 11 باید بازنگری شود.

دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است

عضوکمیسیون ناظر برنشریات دانشگاه شهید بهشتی گفت: وزارت علوم توجه چندانی به نشریات دانشجویی ندارد و برخی از قواعد جشنواره تیتر 11 باید بازنگری شود.
دستور العمل جشنواره تیتر 11 غیر اصولی است