دسترسی به تصاویر باکیفیت از نقاط مختلف زمین امکان‌پذیر شد

Home / دسترسی به تصاویر باکیفیت از نقاط مختلف زمین امکان‌پذیر شد

دسترسی به تصاویر باکیفیت از نقاط مختلف زمین امکان‌پذیر شد
یک شرکت خارجی با دسترسی به اطلاعات ۶۰ ماهواره تصویربرداری رزولوشن بالا و طراحی بستر تحت وب، امکان دسترسی به تصاویر باکیفیت از مناطق دلخواه را فراهم کرده است.

دسترسی به تصاویر باکیفیت از نقاط مختلف زمین امکان‌پذیر شد

یک شرکت خارجی با دسترسی به اطلاعات ۶۰ ماهواره تصویربرداری رزولوشن بالا و طراحی بستر تحت وب، امکان دسترسی به تصاویر باکیفیت از مناطق دلخواه را فراهم کرده است.
دسترسی به تصاویر باکیفیت از نقاط مختلف زمین امکان‌پذیر شد