دزدی از بیت‌المال از دزدی معمولی خطرناک‌تر است

Home / دزدی از بیت‌المال از دزدی معمولی خطرناک‌تر است

دزدی از بیت‌المال از دزدی معمولی خطرناک‌تر است
خطیب نماز جمعه تهران گفت: پولی که از بیت‌المال غارت می‌شود، سرمایه حیات جامعه اسلامی است، بنابراین از دزدی معمولی خطرناک‌تر است.

دزدی از بیت‌المال از دزدی معمولی خطرناک‌تر است

خطیب نماز جمعه تهران گفت: پولی که از بیت‌المال غارت می‌شود، سرمایه حیات جامعه اسلامی است، بنابراین از دزدی معمولی خطرناک‌تر است.
دزدی از بیت‌المال از دزدی معمولی خطرناک‌تر است