در هلند رایگان پا می‌زنم/ نیاز به کمک وزارت ورزش و فدراسیون دارم

Home / در هلند رایگان پا می‌زنم/ نیاز به کمک وزارت ورزش و فدراسیون دارم

در هلند رایگان پا می‌زنم/ نیاز به کمک وزارت ورزش و فدراسیون دارم
بانوی رکابزن ایران گفت: من برای تیم  مکس واترزلی هلند رایگان رکاب می‌زنم و قرار نیست توافق مالی با آنها داشته‌‌ باشم.

در هلند رایگان پا می‌زنم/ نیاز به کمک وزارت ورزش و فدراسیون دارم

بانوی رکابزن ایران گفت: من برای تیم  مکس واترزلی هلند رایگان رکاب می‌زنم و قرار نیست توافق مالی با آنها داشته‌‌ باشم.
در هلند رایگان پا می‌زنم/ نیاز به کمک وزارت ورزش و فدراسیون دارم