در ازای هر مشتری مسکن، 20 فروشنده وجود دارد

Home / در ازای هر مشتری مسکن، 20 فروشنده وجود دارد

در ازای هر مشتری مسکن، 20 فروشنده وجود دارد
وضعیت اشتغال خوب نبود و مردم پول نداشتند که وارد بازار مسکن شوند. عرضه هم چندین برابر تقاضای موثر بود تا جایی که هم اکنون در ازای هر یک مشتری حداقل 20 فروشنده وجود دارد.

در ازای هر مشتری مسکن، 20 فروشنده وجود دارد

وضعیت اشتغال خوب نبود و مردم پول نداشتند که وارد بازار مسکن شوند. عرضه هم چندین برابر تقاضای موثر بود تا جایی که هم اکنون در ازای هر یک مشتری حداقل 20 فروشنده وجود دارد.
در ازای هر مشتری مسکن، 20 فروشنده وجود دارد

آهنگ جدید