درگیری طالبان با نیروهای افغان

Home / درگیری طالبان با نیروهای افغان

درگیری طالبان با نیروهای افغان
سخنگوی گروه طالبان از حمله این گروه به نیروهای دولتی این کشور خبر داد.

درگیری طالبان با نیروهای افغان

سخنگوی گروه طالبان از حمله این گروه به نیروهای دولتی این کشور خبر داد.
درگیری طالبان با نیروهای افغان