درد دل با پای زخمی در هنگامه نبرد

Home / درد دل با پای زخمی در هنگامه نبرد

درد دل با پای زخمی در هنگامه نبرد
شهید مصطفی چمران در بحبوحه نبردی سخت، از پای زخمی خود می‌خواهد که بازهم او را یاری و تحمل کند.

درد دل با پای زخمی در هنگامه نبرد

شهید مصطفی چمران در بحبوحه نبردی سخت، از پای زخمی خود می‌خواهد که بازهم او را یاری و تحمل کند.
درد دل با پای زخمی در هنگامه نبرد