درخواست 170نماینده مجلس برای امهال وام‌ها کشاورزی

Home / درخواست 170نماینده مجلس برای امهال وام‌ها کشاورزی

درخواست 170نماینده مجلس برای امهال وام‌ها کشاورزی
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه 170 نماینده را قرائت کرد.

درخواست 170نماینده مجلس برای امهال وام‌ها کشاورزی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه 170 نماینده را قرائت کرد.
درخواست 170نماینده مجلس برای امهال وام‌ها کشاورزی