درختان قطع‌شده منطقه ارسباران گونه غیرجنگلی هستند

Home / درختان قطع‌شده منطقه ارسباران گونه غیرجنگلی هستند

درختان قطع‌شده منطقه ارسباران گونه غیرجنگلی هستند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی گفت: درختان قطع‌شده در منطقه ارسباران عموماً باغی و صنوبر بوده که زراعت چوب تلقی می‌شود.

درختان قطع‌شده منطقه ارسباران گونه غیرجنگلی هستند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی گفت: درختان قطع‌شده در منطقه ارسباران عموماً باغی و صنوبر بوده که زراعت چوب تلقی می‌شود.
درختان قطع‌شده منطقه ارسباران گونه غیرجنگلی هستند