دخالت آمریکا در منطقه باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی است

Home / دخالت آمریکا در منطقه باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی است

دخالت آمریکا در منطقه باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی است
وزیر امور خارجه کشورمان دخالت آمریکا در منطقه را باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی توصیف کرد.

دخالت آمریکا در منطقه باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی است

وزیر امور خارجه کشورمان دخالت آمریکا در منطقه را باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی توصیف کرد.
دخالت آمریکا در منطقه باعث آشوب، سرکوب و نارضایتی است