دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد

Home / دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد
با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد.
دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی منصوب شد