داوران در نیم‌فصل دوم کمتر اشتباه کنند

Home / داوران در نیم‌فصل دوم کمتر اشتباه کنند

داوران در نیم‌فصل دوم کمتر اشتباه کنند
داور بین‌المللی فوتبال ایران گفت: امیدوارم شاهد اشتباهات کمتری از داوران در نیم‌فصل دوم باشیم.

داوران در نیم‌فصل دوم کمتر اشتباه کنند

داور بین‌المللی فوتبال ایران گفت: امیدوارم شاهد اشتباهات کمتری از داوران در نیم‌فصل دوم باشیم.
داوران در نیم‌فصل دوم کمتر اشتباه کنند