دانشگاه و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش

Home / دانشگاه و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش

دانشگاه و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش
همایش بین‌المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت با تأکید بر تقویت نقاط مشترک اهل سنت و تشیع و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش در چابهار برگزار شد.

دانشگاه و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش

همایش بین‌المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت با تأکید بر تقویت نقاط مشترک اهل سنت و تشیع و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش در چابهار برگزار شد.
دانشگاه و گسترش الگوهای وحدت‌‌بخش