دانشگاه و دانشجو اساس توسعه کشور هستند

Home / دانشگاه و دانشجو اساس توسعه کشور هستند

دانشگاه و دانشجو اساس توسعه کشور هستند
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه گفت: دانشگاه و دانشجو از اجزای اساسی موتور محرکه و توسعه کشور هستند.

دانشگاه و دانشجو اساس توسعه کشور هستند

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه گفت: دانشگاه و دانشجو از اجزای اساسی موتور محرکه و توسعه کشور هستند.
دانشگاه و دانشجو اساس توسعه کشور هستند