دانشگاه علامه میزبان مدیران گزینش دانشگاه‌های منطقه 1

Home / دانشگاه علامه میزبان مدیران گزینش دانشگاه‌های منطقه 1

دانشگاه علامه میزبان مدیران گزینش دانشگاه‌های منطقه 1
نشست مدیران هسته‌های گزینش کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دانشگاه علامه میزبان مدیران گزینش دانشگاه‌های منطقه 1

نشست مدیران هسته‌های گزینش کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
دانشگاه علامه میزبان مدیران گزینش دانشگاه‌های منطقه 1