دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه باشد

Home / دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه باشد

دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه باشد
معاون نظارت و ارزیابی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه برای رسیدن به سعادت باشد.

دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه باشد

معاون نظارت و ارزیابی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه برای رسیدن به سعادت باشد.
دانشگاه باید نهاد مرجع در ارائه الگوی سبک زندگی به جامعه باشد