دانشگاه باید برای همه دانشجویان رایگان شود

Home / دانشگاه باید برای همه دانشجویان رایگان شود

دانشگاه باید برای همه دانشجویان رایگان شود
متخصصان آموزش عالی در انگلستان معتقدند که تحصیل رایگان در دانشگاه نباید مختص دانشجویان ثروتمند باشد.

دانشگاه باید برای همه دانشجویان رایگان شود

متخصصان آموزش عالی در انگلستان معتقدند که تحصیل رایگان در دانشگاه نباید مختص دانشجویان ثروتمند باشد.
دانشگاه باید برای همه دانشجویان رایگان شود