دانشگاه آزاد کرج دانشجوی عراقی جذب می‌کند

Home / دانشگاه آزاد کرج دانشجوی عراقی جذب می‌کند

دانشگاه آزاد کرج دانشجوی عراقی جذب می‌کند
رئیس دانشگاه آزاد کرج گفت: گام‌های مؤثری در زمینهٔ تحقق فعالیت‌های بین‌المللی برداشته‌شده و به‌زودی دانشجویان عراقی در واحد کرج حضور خواهند یافت.

دانشگاه آزاد کرج دانشجوی عراقی جذب می‌کند

رئیس دانشگاه آزاد کرج گفت: گام‌های مؤثری در زمینهٔ تحقق فعالیت‌های بین‌المللی برداشته‌شده و به‌زودی دانشجویان عراقی در واحد کرج حضور خواهند یافت.
دانشگاه آزاد کرج دانشجوی عراقی جذب می‌کند